Plan du siteContactS'identifier

Trưởng nhóm lãnh đạo Sứ mệnh Jeanne d'Arc:
Michel Morvan, Phó Tổng giám đốc, Sứ mệnh Chiến lược và Tầm nhìn xa,
Đô thị Đại dương Brest
ĐT : (+33).(0)2.98.33.52.20 - e-mail : michel.morvan@brest-metropole-oceane.fr

Điều phối viên sứ mệnh nhiệm:
- Để biết thêm chi tiết về sứ mệnh institutionnelle (chương trình, mối liên quan với Hải Quân Pháp, mối liên quan với Đại sứ Quán), xin vui lòng liên hệ :

Annick Trinquet (BMO) – ĐT: (+33).(0)2.98.33.52.40 – e-mail : annick.trinquet@brest-metropole-oceane.fr

- Để biết thêm chi tiết về hậu cần (đi lại, nơi ăn nghỉ, cocktail trên tàu) xin vui lòng liên hệ:

Ghislaine Beauvillain (BMO) - ĐT: (+33).(0)2.98.33.52.61 - e-mail: ghislaine.beauvillain@brest-metropole-oceane.fr

Để biết thêm chi tiết về các công ty, xin vui lòng liên hệ:
Sébastien Cann – Phòng Thương mại và Công nghiệp Brest
ĐT : (+33).(0)2.98.00.38.71 – e- mail : sebastien.cann@cci-brest.fr

Để biết thêm chi tiết về sứ mệnh khoa học (hội nghi, trao đổi khoa học,  trường học), xin vui lòng liên hệ:
Eric Vandenbroucke (TBI) ĐT : (+33).(0)2.98.05.03.48 – e-mail : eric.vandenbroucke@tech-brest-iroise.fr
Jérémie Bazin (TBI) ĐT: (+33).(0)2.98.05.63.20 – e-mail : jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr
Minh Ngoc Bellouis (TBI) ĐT: (+33).(0)2.98.05.63.20 – e-mail : minhngoc.bellouis@tech-brest-iroise.fr
Véronique Leloup (TBI) ĐT: (+33).(0)2.98.05.03.48 - e-mail : veronique.leloup@tech-brest-iroise.fr

 

 

Mentions légales
Powered by diasite